Jdi na obsah Jdi na menu
 PSÍ SPORTY - OBECNĚMusical Canine Freestyle - tanec se psem
Psovod se svým psem předvádí po určenou dobu (zpravidla jen několik minut) sestavu cviků, v rytmu doprovodné hudby.

Dostihy "races" - dráhové dostihy
Zúčastňují se jich chrti vybíhající ze startovních boxů, a po upravené dráze (ta musí mít pravidelný tvar např. ovál) sledují umělou návnadu - vlečený igelitový střapec. U nás mediálně opomíjený, ale velmi napínavý a zajímavý sport.


Weight pulling - tah břemene
Pes táhne na určitou vzdálenost (10 metrů) speciální vozík nebo sáně s daným nákladem. Na soutěži pak záleží na tom, který pes utáhne nejvíce kilogramů v daném časovém limitu. Dnes už je to u nás rozšířený sport na vysoké úrovni.


Canicross - terénní běh se psem
Psovod a jeho pes běží přírodní cestou. Pes v postroji táhne na tažné šňůře svého psovoda a pomáhá mu tak snadněji překonávat obtížný terén.

Bikejöring - cyklista a pes
Pes v postroji (nebo i dva) táhne na tažné šňůře psovoda na kole. Tato disciplína vyžaduje absolutní poslušnost psa a souhru obou v rámci jejich bezpečné jízdy. Tento sport není povolené ani vhodné provozovat na veřejných komunikacích!


Rollpulka - pes, vozík a psovod
Pes v postroji táhne dvoukolový vozík s povinnou zátěží následován psovodem (i na kole), který je s ním spojený tažnou šňůrou. Uspořádání využívané dnes více při turistice než na závodech.

Mushing - jízda se psím spřežením
Dva a více psů v postrojích táhnou svého psovoda = mushera na speciálních saních nebo na řiditelném vozíku. I přes svou vysokou úroveň a vynikající výsledky našich závodníků na mezinárodním poli je tento sport u nás společensky a mediálně opomíjený.

Agility cross - běh psovoda se psem v přírodním terénu
Tým překonává přírodní i umělé překážky ve vyznačených úsecích (ty jsou zpravidla čtyři se čtyřmi rozhodčími). Přírodním terénem může být park, les aj., pravidla jsou z velké části obdobná pravidlům u agility.

Triatlon
Psovod se svým psem překonává několikakilometrovou trať na kole, během a plaváním. Závody jsou zpravidla rozděleny na kategorie, například podle velikosti psa. Rozhodující je čas, za který byla trať překonána.

Sportovní kynologický výcvik
Psovod svého psa cvičí podle stanovených zkušebních řádů, které mají sportovní charakter (např. národní zkušební řád nebo mezinárodní zkušební řád).


High jump - výskok do výšky

Pes vyskakuje co nejvýše na zavěšeného peška. I u tohoto zdánlivě bezpečného sportu může dojít (zvlášť u jedinců s horší prostorovou orientací) k vážným zraněním.

Hang time - zákus psa do visícího peška na čas
Pes výskokem chytí zavěšeného peška (v základní výšce 1,5 metru). Poté se měří čas, jak dlouho se pes na peškovi udrží. Někdy to bývají velmi překvapivé časy.

Přetahování o lano
Dva psi se přetahují o silné, dvojitě pletené lano, dlouhé asi 1 metr. Každý pes je z bezpečnostních důvodů na své straně upoutaný dlouhým řetězem k pevnému bodu, aby se soupeři nemohli dostat k sobě. Prohrává ten, který se dříve pustí lana. Tato podívaná zaujme nejen diváky, ale zejména soutěžící psy.

Mondioring

zkušební řád mondioringu 2

Schválený jako mezinárodní zkušební řád komisí pro pracovní kynologii FCI dne 5.9.1994 s tím, že k pořádání akcí dle tohoto zkušebního řádu ve svém státě musí dát souhlas příslušná členská organizace FCI.

I. Předmluva

Náplň Mondioringu byla zpracována zástupci Evropy i Ameriky z důvodu sjednotit jednotlivé národní zkušební řády a vnést tak obohacení do výcviku psů, jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

Jeho cílem je:

 • přivést pobavení pro diváky
 • zabezpečit účastníkům předvedení výcviku psů se stupňujícími se požadavky.
 • umožnit odborné kynologické veřejnosti sportovní soutěžení

K provádění Mondioringu potřebujeme uzavřený prostor (stadion) vybavený příslušnými pomůckami, jednoho nebo dva pomocníky v ochranném oděvu, psovody a rozhodčí, jejichž úkolem je posuzovat účastníky dle tohoto zkušebního řádu.

Tento řád popisuje jednotlivé cviky, příslušný počet bodů pro každý cvik a srážkové body jednotlivých chyb.

Aby se všichni mohli se zkušebním řádem Mondioringu dobře seznámit, je:

 • lehce pochopitelný v popsání jednotlivých cviků
 • jednoduchý v provedení
 • jasný v hodnocení

Přesto při možných mimořádných okolnostech,nebo nedostatečném popisu cviku, nesmí nikdy rozhodčí zapomenout na důvod, pro který tento zkušební řád vznikl. Musí být přesné použitelný s respektováním jeho zvláštností, především však musí být vyloučeny všechny znevažující výklady a předsudky.

Cílem tohoto řádu je zdůraznit:

 • způsobilost psů
 • kvalitu jejich výcviku
 • umění psovodů
 • a především vlohy psů

Obsahem jsou 3 disciplíny v běžném pořadí:

 • poslušnost
 • skoky
 • obrana

zkušební řád mondioringu 3

Pořadí jednotlivých cviků v každé disciplíně se před zahájením soutěže losuje mezi jednotlivými účastníky a je pro všechny stejné.

Upozornění: Zkušební řád Mondioringu je předkládán do mnoha jazyků. V případě nejasnosti platí francouzský text.

II. Pomocník pro obranu.

Připomeňme si, že dříve byla taková osoba pojmenovávána názvy "Apač", "Zlý pachatel", "Manekýni", "Slamník", v Americe "becoy" (vnadidlo), nebo "Pomocník".

Každé takové označení nese sebou vlastní filosofii výcviku a bylo by zajímavé uvést další výrazy používané v Německu, Španělsku, Holandsku, Itálii, nebo Švýcarsku.

Názvu "pomocník pro obranu - figurant", bylo převzato jako celkem nové označení. Stejně jako u loveckých, služebních nebo pracovních psů pomocník vlastně neútočí, ale většinou se brání nebo utíká, nebo má za úkol psovi sebrat jeho předmět.

Přesto figurant, jak je výše popsáno, je kamarádem psa i psovoda i když musí být pro oba protivníkem. V první řadě musí ale pracovat s rozhodčím a podporovat jeho hodnocení. Jestliže se chová pasivně, je pouze pohybujícím paňákem, který je dobrý jen k tomu, aby se nechal kousnout. Ale jestliže chce pomoct rozhodčímu aby mohl zhodnotit kvality psa, musí působit jako protivník zvířete.

Svůj odpor může zvyšovat, protože je chráněn oděvem. Může se také chovat (ať již úmyslně nebo ne) ke každému psu jinak.

Má těžký úkol, který ale musí vždy řešit sportovním a čestným způsobem. Aniž bychom se zabývali technickými detaily práce pomocníků - figurantů nikdy nesmíme zapomenout na 3 zlatá pravidla:

 1. Pomocník (figurant) musí být absolutně nestranný
 2. Nikdy nesmí v žádném případě způsobit psu fyzickou bolest.
 3. Musí se chovat vždy tak, jako by nebyl chráněn ochranným oděvem a psovi se bránit, nebo na něj působit svojí rychlostí, lstí, útočností a uhýbáním.

Samozřejmé je, že za práci pomocníka - figuranta odpovídá rozhodčí a proto jej tento musí v jeho pokynech vždy uposlechnout.

III. Všeobecná ustanovení.

1. Hlášení.

Na pokyn pořadatele se dostaví psovod na plochu cvičiště. Se svým psem, kterého má volně u nohy bez vodítka, obojku nebo náhubku se postaví na místo určené rozhodčím a hlásí se. Psovod sděluje délky a výšky skoků a jejich pořadí.

Hlásí rozhodčímu, zda svého psa na vzdálenost odvolává hlasem nebo pískáním. Vybere si obálku, ve které je uveden způsob prvního zadržení prchající osoby. Aniž by toto otevřel, odevzdá ji rozhodčímu, který je jediný, který bezprostředné po startu psa k zadržení ví, zda se jedná o zadržení se zákusem nebo o přerušené zadržení (viz předběžně popis zadržení). Pak si vezme psovod z jiného stojanu kus dřeva (číslovaného) pro cvik "vyhledání předmětů" a uschová si jej v prázdné kapse kalhot, nebo bundy.

2. Příprava na zahájení cviků (pro všechny práce stejné)

Psovod stojí a zůstává k dispozici pořadatele,který jej u startovních bodů v blízkosti cca 3m v každém cviku doprovází. Prvním pokynem rozhodčích je povoleno postavit se na start. Psovod má 30 vteřin čas, aby svého psa uvedl do stanovené polohy. Pokud těchto 30 vteřin uplyne, je cvik anulován.

Psovod uvádí svého psa do polohy 1 povelem ("sedni", "lehni", nebo "stůj" - vždy podle cviku). Další povel ponechaný na vůli psovoda k úpravě psa je dovolen (příkl. "zůstaň").

Každý další povel k uvedení psa do polohy, nebo k jeho úpravě v poloze, je považovaný za druhý povel za druhý povel a je trestán ztrátou 1 bodu, Při více než 5-ti povelech navíc, je cvik anulován, a to i když stanovený čas 30 vteřin dosud neuplynul.

Jakmile psovod se psem jsou v řádné poloze, dává rozhodčí pokyn k zahájení cviku a psovod dává příslušný povel před kterým může použít oslovení psa jménem. Každý nestanovený povel bude potrestán.

3. Zvukové povely k odvolání ke konci cviků.

Jsou 2 způsoby odvolání:

 • a) na vzdálenost = přivolání
 • b) v blízkosti (1m) = k noze

Přivolání na vzdálenost může být provedeno hlasem nebo písknutím. Příslušný způsob musí oznámit psovod při hlášení a musí tento jednotně dodržovat pro celý průběh zkoušky. Nedodržení znamená bodovou ztrátu.

zkušební řád mondioringu 4

Přivolání k noze z blízkosti se dává hlasem. Jak povel hlasem tak i hvizd musí být krátký a souvislý. Pokud tak není, považuje se za další povel a jako takový bude i trestán.

K odvolání je povolen jen jeden zvukový povel.Každý další povel bude potrestán (viz pokyny v popisu každé práce). Při dalších povelech následuje bodová ztráta dle "všeobecného chování". Pravé tak i mínus 10 bodů (pro pouštění), pokud pes v určeném čase není zpět "u nohy".

Ve třídě I. je ponecháno na psovodovi zda svého psa přivolá, nebo nechá jej figuranta hlídat. Každopádně zvolený způsob musí ohlásit rozhodčímu při hlášení.

4. Všeobecné předpisy

Všeobecné chování.

Jestliže je rozhodčí toho mínění, že provedení jednoho,nebo více cviků je pouze povrchní, odečítá z celkově docílených bodů u každého cviku až 10% .

Pokud se psovod před, v průběhu nebo po konané zkoušce nechová ukázněně, jedná rozhodčí obdobně. Výše odečtených bodů závisí na jeho zvážení.

V průběhu zkoušky je psovodovi zakázáno vznášeti jakékoliv námitky ke sboru rozhodčích vyjímaje případu zranění psa, nebo jeho samého. V případě nedodržení tohoto ustanovení následuje ztráta 10 bodů za "všeobecné chování", v případě opakování vyloučení ze zkoušky.

Bodová ztráta za "všeobecné" chování se odečítá z celkové dosažených bodů.V případe obzvláště neukázněného chování psovoda, může jej rozhodčí vyloučit z další účasti, odebrat mu výkonnostní sešit a tento s příslušnou zprávou předat příslušné národní výcvikové komisi.

Podmínky účasti pro zkoušky Mondioring.

Psovod musí mít pro svého psa vystavenu výkonostní sešit od svého národního kynologického svazu. Připuštěna jsou všechna plemena psů, pokud mají průkaz původu uznávaný FCI.

Předtím, než je pes připuštěn k provedené zkoušce dle třídy III. musí se prokázat jeho kvalifikace následovně:

 • ve třídě I. 2 zkoušky s počtem bodů od 160 do 200
 • ve třídě II. 2 zkoušky s počtem bodů od 240 do 300

Psovod může, pokud si tak přeje dělat zkoušky ve stejné třídě tak dlouho, jak chce. pokud pes nedosáhne ve třídě III. 300 bodů, může zpětné v kategorii II. provádět soutěže tak dlouho jak uzná psovod za vhodné.

Mezinárodní mistrovství Mondioring

Nejlepší psi se setkávají na mistrovství, které je pořádáno každým rokem v druhém říjnovém konci týdne. Každá zemská organizace smí provést na toto mistrovství vlastní výběr účastníků. Možný počet účastníků z každé země určí pořadatel.

Směrnice.

Každým rokem, nejméně 6 měsíců před mistrovstvím, vydá pořadatel směrnice. Které obsahují:

 • náhrady pro rozhodčí a pomocníky
 • nabídku výkonů pro psovody.

Sbor rozhodčích.

Přizváni jsou 3 rozhodčí. Jeden z pořádající zemské organizace, 2 rozhodčí z různých zemí. Tito jsou vylosováni bez ohledu na pořádající zemi.

Pomocníci figuranti.

Ve třídě III. pracují 3 figuranti. Kterou obranářskou disciplínu bude každý z nich figurovat, rozhodne los.

Průběh zkoušek.

Organizátor se zavazuje soutěže připravit starostlivě a to do nejmenších detailů. Aby byla zaručena účast zahraničních psovodů, musí být příslušné zahraniční organizace včas vyrozuměny.

Místo, kde se zkoušky konají musí být nejméně 60 x 40 m velké, nejvíce 5 000 m2 - Půda nesmí být dlážděná ani asfaltová. Nutno dbát toho, aby v tomto prostoru nebyly žádné předměty o které by se mohl pes zranit. Prostor musí být oplocen. Pořadatel je povinen zabezpečit 2 osoby pro přemistňování překážek, předhazování potravy atd. Rovněž je povinen zabezpečit vedoucího prostoru, který dobře zná zkušební řád i průběh jednotlivých cviků.

Stůl pro sekretariát rozhodčí komise musí být umístěn tak, aby od něho mohl rozhodčí dobře sledovat průběh celé zkoušky. Dále je potřebná jedna nebo dvě osoby, k zabezpečení bezporuchové funkce sekretariátu. Pořadatel se musí postarat též o označení prostoru. Každý začátek cviku musí být označen. Pro cvik "hlídání předmětů" musí být označeny 2 kruhy o průměru 2 a 5 m.

zkušební řád mondioringu 5

Organizátor připraví pro rozhodčí následující pomůcky:

 • 6 předmětů pro útoky
 • překážku pro útok (viz zkuš. řád).
 • 3 překážky (dle obrázků ve zkuš. řádě).
 • 6 aportovacích předmětů (viz seznam zkuš. řádu).
 • kousky potravy
 • předměty ze dřeva (10 x 2cm) pro " vyhledávání předmětů"
 • 2 pistole ráže 9 mm
 • vlaječky jako označení pro "přerušený útok"
 • bodové listy
 • 1 až 2 úkryty (zástěny) pro cvik " ukrytí psovoda"
 • 3 až 4 předměty běžné potřeby pro " hlídání předmětů".

Aportovací předměty jakož i ty pro útok, jsou vylosovány rozhodčím bezprostředně před zkouškou. Pořadatel rovněž zabezpečí pro každou třídu a zkušební den zkušebního psa. Mimo toho usiluje také o to, aby byla zabezpečena houkačka k označování začátku a konce cviků. Používání píšťalky je ponecháno výhradně pro psovoda.

Požadovány jsou 2 vchody a východy a to jeden pro psovoda se psem, druhý pro figuranty. Pro figuranty musí být zabezpečeno místo (stan, místnost), kde by se zdržovali v době kdy obrana neprobíhá. Toto místo je voleno tak, aby nesvádělo pozornost cvičících psů, musí být od cvičebního prostoru vzdáleno nejméně 5 m. Na cvičební ploše, ani na jejím okraji, nesmí být postaveny nádoby s vodou.

Mimo cvičební plochu musí být postaven úkryt, ve kterém se může zdržovat psovod v průběhu přípravy na cvik "průzkum terénu". Zde má také příležitost dát svému psu napít.

Losování.

Před začátkem zkoušek provede pořadatel losování startovního pořadí. Rovněž za přítomnosti psovodů je losováno pořadí jednotlivých cviků, jakož i výchozí poloha psů pro cvik "polohy" (sedni, vstaň, lehni). Naposled se losuje poloha psa v průběhu cviku "ukrytí psovoda" (sedni, lehni).

Zkušební pes.

Povinně musí být před začátkem zkoušek v každé třídě předveden zkušební pes.

Potrava.

Musí být připraveny různé kousky potravy v přiměřené velikosti (nejvíce ve velikosti pěsti). Může to být sýrové nebo vařené maso, kosti, ryba, sýr, suché pečivo, cukr atd.

Hůl.

Připravená hůl musí být z bambusu křížem rozřezaného.

Povely.

Musí být dávány psovodem přesně podle zkušebního řádu, mohou být dávány...

Bodové listy.

Musí odpovídat příslušnému vzoru a musí obsahovat veškeré údaje o zkoušce. Vyplňují se pro každou třídu a psa 3x (l originál a 2 kopie):

 • originál pro rozhodčího
 • jedna kopie pro pořadatele
 • druhá kopie při vyhlašování výsledků je určena pro psovoda

Činnost a povinnosti rozhodčích.

Pokud sbor rozhodčích sestává z více rozhodčích, posuzují tito společné a nikoliv jednotlivě. Musí znát přesně zkušební řád a toho se také držet.

Rozhodčí využívá zkušební řád samostatně a řídí speciální práci pomocníků ve třídě I, II a III.

Pro jasné chyby je nutno používat přesných odečtu uvedených ve zkušebním řádě. Každá bodová ztráta musí odpovídat buď chybě - nevyhovujícímu výkonu psa, nebo chybnému chování psovoda.

Předtím než se zúčastní zkoušek, jsou účastníci povinni se seznámit s řádem a předpisy.

Rozhodnutí rozhodčích nebo sboru rozhodčích, ve vztahu na možné případy ve zkušebním řádu neuvedené, je nedotknutelné.

Výhradně rozhodčí stanovuje průběh cviků. Všechny cviky se provádějí až na jeho schválení, Houkačkou dává signál k zahájení a ukončení každého cviku. Musí dávat pozor na to, aby všechny cviky pro každého psa byly provedeny ve stejném pořadí a stejným způsobem. Podmínky musí být pro všechny psy stejné.

Bezprostředné po každém jednotlivém cviku komentuje rozhodčí pro diváky srozumitelným způsobem práci a zadaný počet bodů. Sčítá celkový počet bodů a podepisuje bodovací listy. V průběhu 15 minut po ukončení zkoušky psem má být jeho bodovací list vyplněn.

zkušební řád mondioringu 6

19. ledna 2006 v 18:36

Pomocníci pro obranu - figuranti

 • Figurantům je zakázáno bití psa holí.
 • Pistolí se střílí do vzduchu v úhlu cca 45o.
 • Před začátkem příslušného útoku přemístí se do vzdálenosti 10 - 20m před psa do středu cvičebního prostoru.

IV. Poslušnost

1. Volné sledování u nohy.....................................................6 bodů

Rozhodčí nebo pořadatel ukáže psovodovi cestu, kudy má se svým psem jít. V průběhu této cesty jsou tři změny směru obraty v pravých nebo ostrých úhlech, jeden obrat čelem vzad a 2 x zastavení na pokyn rozhodčího.

Srážky:

 • pes předbíhá, zůstává vzadu, mírný boční odstup (nezáleží zda se tak děje na rovném úseku, při obratu, zastavení, nebo otočení) za každou chybu - 0,5 bodu
 • pes opustí, nebo nenásleduje psovoda - 6 bodů

2. Nepřítomnost psovoda...........................................................10 bodů

Na místě označeném rozhodčím je pes odložen v leže u třídy I. a II. U třídy III. je losováno zda bude odložen v sedě nebo vleže.

Rozhodčí může - dle možnosti prostoru a okolí - místo pro tento cvik měnit. Psovod je nepřítomen po dobu l minuty, počítáno od doby, kdy zajde do úkrytu. Nesmí se otáčet ke psu na cestě do úkrytu, ani při vstupu do úkrytu. V průběhu nepřítomnosti psovoda probíhá pokus o odvrácení pozornosti psa, při němž se pes musí chovat klidně, nesmí se pohybovat, nebo měnit polohu. Způsob odlákání pozornosti psa je odlišný v každé příslušné třídě. Nesmí se přitom jednat o útok nebo dráždění a musí se toto dít nejméně ve vzdálenosti 10 m od psa. Účast figuranta není dovolena.

Srážky:

 • pes v průběhu l minutové nepřítomnosti psovoda zaujme jiný postoj - 10 b.
 • nebo v průběhu odchodu psovoda do úkrytu - 10 b.
 • pes se vzdálí z místa odložení, aniž by měnil postoj, za každý metr - 1 b.
 • pes změní postoj po příchodu psovoda - 2 b.
 • psovod se psovi ukáže v průběhu cviku - 10 b.
 • každý nepovolený povel - 10 b.
 • psovod se otočí na psa na cestě k úkrytu nebo při vstupu do úkrytu - 10 b.

3. Vysílání vpřed...........................................................12 bodů

Pes je odložen za startovní čáru na bodě vyznačeném kolmicí. Na pokyn rozhodčího dává psovod svému psu povel "vpřed". Pes se má vzdálit v přímém směru do vzdálenosti 20 m a má doběhnout na označení rovnoběžné ke startovní čáře.

Tato čára je 20 m dlouhá zakončená značkami (nebo 2 praporky). Pro třídu II. a III. je tato čára 30, případné 40 m vzdálená rovnoběžně od startovní čáry. Od ohraničení, vždy 5 m směrem dovnitř, jsou vždy 1 m dlouhé kolmé čáry, které označují optimální prostor k dosažení.
jakmile pes dosáhne příslušnou rovnoběžně probíhající čáru přivolá si psovod svého psa povelem nebo zapískáním "k noze".

Body:

 • dosažení optimální zóny - 12 b
 • mezi ohraničením a kolmicemi - 8 b
 • mimo ohraničení - 4 b

Srážky:

 • zvukové nebo pokynové povely - 2 b
 • každý další povel k vysílání - 4 b
 • pes nejde přímo, každé odchýlení od směru - 1 b
 • pes se vrací před zvukovým povelem psovoda, za každou chybu - 2 b
 • pes vybíhá:
  a) před pokynem rozhodčího - 4 b
  b) po pokynu rozhodčího - 2 b
  pes nedosáhne stanovené čáry -12 b
  (čas pro zpáteční cestu : 20 vteřin)
 • doplňující povel k návratu - 12 b

Nákres:

4. Polohy.............................................. I. 10 bodů.............. II + III. 20 bodů

Při tomto cviku je pes před psovodem. Musí se na vzdálenost 5,10 a 15 m dobře vidět.

zkušební řád mondioringu 7

19. ledna 2006 v 18:36

Na pokyn rozhodčího dává psovod psu pokyn k poloze sedni, lehni nebo vstaň.

Ve třídě II. a III.se provádí každá ze 3 poloh 2x v pořadí dle pokynů pořadatele. Ve třídě I. je každá poloha prováděna jednou.

Body:

I.

II. + III.

- pro3 (3x3) případně 6 (6x3) provedených poloh

9 bodů

18 bodů

- přivolání "k noze"

1 bod

2 body

Srážky:

   

- pes změní polohu na začátku

 

- 2 body

- pes neprovede přikázanou polohu

 

- 3

- pes se pohybuje směrem k psovodovi, za každý metr

 

- 1

- pes přijde k psovodovi před ukončením cviku

 

- 2

5. Odmítání potravy................I . 5 bodů ........ II + III. 10 bodů

Ve třídě II. a III. je na plochu rozloženo 6 různých kousků potravy dle zvážení rozhodčího.
Ve třídě l. je jen l kousek potravy, ve třídě II. a III. 2 kousky potravy (jednotlivé nebo najednou) odhozeny v průběhu poslušnosti na zem dle pokynu rozhodčího. Pro všechny soutěžící stejné.

Poznámka: Je zakázáno potravu odkládat blíže než do 5 m vzdálenosti od předmětu hledaného psem.

Srážky:

I.

II. + III.

- pes potravu olízne, sežere, nebo vezme ji do tlamy
(hozenou nebo na zemi ležící)

- 5

- 10

- pes se vzdaluje od odhozené potravy, každý metr

- 1

- 1

- psovod působí na psa zvukovým nebo pokynovým povelem,
nebo odvrací psa od potravy, aby ji nemohl olíznout nebo sežrat

- 5

- 10

6.Přinášení předmětu......................................................12 bodů

Předmět musí být odhozen do vzdálenosti 5 m od psa. Cvik musí být proveden v průběhu 15 vteřin.
Před zkouškou je vylosováno z připraveného seznamu jaký předmět bude použit (činka, kužel, pytlík s pískem, plastiková láhev, malá taštička, kolečko kočárku atd.)

Pes musí mít možnost předmět, nejvíce l kg těžký, dobře uchopit. Jeden povel k aportování je povolen.

Srážky:

 • doplňující nebo nepovolené povely -12 b.
 • zvukové nebo pokynové pokyny -12 b.
 • práce není provedena do 15ti vteřin -12 b
 • pes nevybíhá:
  a) před pokynem rozhodčího - 4 b
  b) po pokynu rozhodčího - 2 b
 • pes stéká nebo si hraje s předmětem - 1 b
 • pes předmět upustí, pro každé - 1 b
 • pes při odevzdání předmětu nesedí - 1 b

Upozornění: Předměty ze skla a kovu jsou zakázány!

7. Vyhledání předmětu ........................................ 15 bodů

Čas: 1 minuta

Psovod si při hlášení zastrčí do kapsy malé, nedotčené dřívko a hlásí rozhodčímu jeho číslo. Všichni psovodi mají dřívka u sebe stejnou dobu. Psovod odloží svého psa na přikázané místo a položí, ve vzdálenosti 30 m v dohledu psa, dřívko do pomyslného čtverce 1x1 m. v průběhu návratu psovoda ke svému psu, jsou položeny další neočíslované předměty do blízkosti (nejméně 25 cm) jeho dřeva v pomyslném čtverci (3, 4 předměty dle třídy II., III.). Předměty jsou shodné velikosti s předmětem psovoda - 10 cm dlouhé a 2 cm v průměru.

Na pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa povelem "hledej a přines". Povolen je jeden zvukový povel. Aby pes pochopil cvik, může psovod dát psovi načichat pachu ze svých rukou.

Srážky:

 • zvukový a pokynový povel - 2 b
 • opakovaný povel k vysílání psa -15 b
 • nepřineseni předmětu, nebo nepřineseni v určeném čase -15 b
 • pes vybíhá:
  a) před pokynem rozhodčího - 4 b
  b) po pokynu rozhodčího -2 b
 • pes štěká - 1 b
 • pes předmět upustí, za každou chybu - 1 b
 • pes při odevzdávání předmětu nesedí - 1 b
 • pes opustí své místo při návratu psovoda (více jak 2m) -15 b
 • pes se vzdálí do 2m, za metu - 1 b
 • pes zvedne jiný předmět -15 b

zkušební řád mondioringu 8

19. ledna 2006 v 18:35

Upozornění: Psovod si pro rozhodčího ověří u pořadatele správnost přineseného předmětu.

V. Skoky

Ve třídě I. si může psovod ze tří skoků vybrat jeden, tento sdělí rozhodčímu při hlášení.

Viz "všeobecná ustanovení" odstavec "příprava na zahájení cviků" stejný pro všechny práce.

Následující pokyny k posuzování platí pro všechny tři skoky (strmou stěnu, skok do dálky, překážku):

 • psovod si umístí před skokem psa na takovou vzdálenost, která mu vyhovuje.
 • postaví se ihned do označeného úhlu vpravo nebo vlevo od skoku.
 • pokud pes před provedením skoku opustí své místo, tak že jej psovod musí znovu umístit, ztrácí jeden pokus a příslušnou srážku bodů.
 • pro strmou stěnu a skok do dálky jsou pro každý cvik povoleny 3 pokusy.

U překážky jsou celkově k dispozici pro skok tam i zpět 3 pokusy. Jestliže zpětný skok je proveden chybně, nebo jej pes neprovede, odvede si psovod psa zpět na místo kde jej zastavil a vrátí se opět na své místo za překážku. Na pokyn rozhodčího může být cvik opakován.

Při nepodařeném pokusu, při jakémkoliv skoku, může psovod požadovat skok hlubší nebo vyšší. Povolen je jeden zvukový povel. Každý dodatečný povel pokynem, nebo pomoc tělem, je trestán.
Psovod, ale může psa přirozeným způsobem sledovat svým pohledem, aniž by na něm ustrnul.

Jestliže pes provedl skok, je zvukový povel (nepovinný) "k noze" nebo zastavení psa, povolen. Pes musí být u svého psovoda do 10-ti vteřin a to s použitím povelu nebo bez něho, jinak následuje bodová srážka.

Potrestán bude i pes, pokud po skoku, navzdory povelu, se neuklidní. Psovod čeká na pokyn rozhodčího, než se od příslušného skoku vzdálí. Psovodu je zakázáno, aby předem svému psu skoky ukazoval.

1. Kolmá stěna ............................................................................. 15 bodů

výška (m)

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,30

 

třída I.

15

-

-

-

-

-

bodů

třída II.

12

13

14

15

-

-

bodů

třída III.

5

7

9

11

13

15

bodů

Ve třídě I. pouze jedna výška: 1,80 m = 15 bodů

Kolmá stěna může být široká 1,5 až 1,9 m. Sestává se z pevné,1m vysoké stěny, na které jsou 10 cm vysoká a 27-30 mm tlustá prkýnka sestavena. Na zadní straně kolmé stěny se nachází nakloněná plocha (složená z latí) připevněna ke stěně ve výšce 1,7 m a vzdálena od paty stěny 1,2 m. Látky silné cca 30 mm brzdí seskok psa z kolmé stěny. Zakončená plocha slouží také k tomu, aby kolmou stěnu upevnila. Aby se mohla snázeji přepravovat, je stěna namontována na dva trámky obrácené "T"). Žádná klec za stěnou, ani žádný zpětný skok.

2. Skok do dálky ...................................I. 15 bodů ........... III. 20 bodů

bez příkopu

     

délka (m)

3

3,5

4

třída I.

     

třída III.

12

16

20

Ve třídě I. pouze jedna vzdálenost: 3 m = 15 bodů.

Skok se stává z rámu se 3 latěmi. Jedna lať dlouhá 2m a 10 cm vysoká se nachází v čele (vpředu) skoku. Obě dvě boční latě jsou 3 m dlouhé, vpředu 10 cm a postupně se zvyšující dozadu na 20 cm. Na konci jsou upevněny železnými klíny do půdy. Napříč přes skok jsou upevněny barevné gumy ve vzdálenosti asi 30 cm od sebe.

Pes musí rám a 1,95 dlouhou a l m širokou houpačku, která se houpá nezávisle na rámu, přeskočit. Dostaneme tak skok 3 - 3,5 m. Pro 4 m skok stačí, když houpačku odpovídajícím způsobem posuneme.

Houpačka musí být sestrojena tak, aby měla přední stěnu 30 cm od země. Jestliže pes bez skoku vletí do rámů, ztrácí 4body a je mu odečten 1 pokus. Skok může být ještě jednou opakován.

3 . Překážka .......................... I. 15 bodů ..............II.+III.......... 20 bodů

výška (m)

1,00

1,10

1,20

I. (2x 7,5 bodu)

15

   

II. + III. (2x 10 bodů)

12

16

20

Překážka sestává z pohyblivé, dvěma čepy opatřené stěny, která musí být 1,5 m široká a 60 cm vysoká a je zavěšena do podstavce. Nad touto stěnou se nachází otočné 30 cm vysoké prkno, které se při nepatrném nárazu skloní a nepředstavuje tak pro psa žádné nebezpečí úrazu.

zkušební řád mondioringu 9

19. ledna 2006 v 18:34

Skok musí být pro požadované výšky nastavitelný. Ani před, ani za skokem se nenachází žádný příkop. Jakmile pes provedl skok přes překážku je povolen zvukový povel k zastavení psa. Při doprovodném pokynovém povelu srážka 2 bodů.

Na pokyn rozhodčího může psovod dát psovi zvukový i pokynový povel pro zpětný skok. Každý další pokyn k zastavení psa nebo skoku zpět bude trestán. Po zpětném skoku může psovod dát psu nepovinný zvukový povel "k noze".

Srážky (pro všechny 3 skoky):

 • pes vyběhne před pokynem rozhodčího (+ztráta 1 pokusu) - 4 b
 • pes vyběhne před pokynem rozhodčího - 2 b
 • zvukový nebo pokynový povel navíc - 2 b
 • váhání při skoku tam či zpět - 4 b
 • divoký (rvavý) skok tam či zpět - 2 b
 • nezastavení psa povelem - 2 b
 • další povel pro zastavení, umístění psa, vzetí psa k noze - 2 b
 • další povel k provedení skoku - 5 b
 • pes nepřijde "K noze" v průběhu 10 vteřin -2 b

Srážky pro každý nepovolený povel.
Srážky (pouze pro překážku):

 • zvukový a pokynový povel pro zastavení psa po skoku tam -2 b
 • pes se dotkne překážky tam či zpět -1 b
 • pes se postaví na překážku, i když ta nespadne -2 b

VI. Obrana

1. Útok zepředu s holí ............................s překážkou (I. + III.) 50 bodů

 

bez překážky (II.) 40 bodů

Celkový počet bodů:

I.+ III.

II.

Vyběhnutí

10 bodů

10 bodů

Útok

30 bodů

20 bodů

Pouštění a návrat

10 bodů

10 bodů

čas: 10 vteřin

Vzdálenost:

třída I.

30 m

 

třída II.

40 m

 

třída III.

50 m

Dovolené prostředky: Výhružné pohyby,ohrožování,zastrašování,tísnění,útok na psa (nejvíce 2 kroky), úhybné pohyby v průběhu útoku, pokud pes pustí.

Nepovolené prostředky: Uhýbání krátce před zákusem psa, údery holí, každé jednání figuranta, které může způsobit psu bolest, v takovémto případě následuje důtka a hlášení o této příhodě.

Překážky:

 • vodní příkop z plastiku, výška vody nejvíce 20 cm
 • balíky slámy
 • naskládané, nebo do výšky postavené pneumatiky
 • stoly připevněné na lešení
 • síť

Až na vodní příkop, nesmí být ostatní překážky širší než 80 cm. Pneumatiky, balíky slámy nebo síť, vyšší než 80 cm. Délka je povolena 8- 10 m. Překážky musí být postaveny tak, aby umožňovaly pozorovat chování psa při útoku a nesmí způsobit psu bolest nebo zranění. Figurant se postaví do středu 3 m za překážku.

Srážky:

I.+ III.

II.

- pes vybíhá vpřed pokynem rozhodčího
a -5 ze "všeobecného chování"

-10

-10

- pes vyběhne podruhé před pokynem rozhodčího

-50

-40

- pes vybíhá na pokyn rozhodčího

- 5

- 5

- doplňující povel k vysílání psa (povolen zvukový povel)

-10

-10

- každé nesprávné chování před, nebo v průběhu cviku

- 50

-40

- pes ihned nekousne, každá vteřina

- 3

- 3

- rychlý překus, pokaždé

- 1

- 1

- nepouštění okamžitě, za každou vteřinu (1 vteřina se povoluje)

- 2

- 2

- další zákus po pouštění

- 2

- 2

- doplňkový povel k odvolání(1 zvukový povel dovolen)

- 5

- 5

- pes se nevrátí do 30 vteřin

-10

-10

- každé nesprávné chovaní po pouštění

-10

-10

- pes neútočí nebo nekouše (Pes nesní provést "přerušený útok" a ztrácí tyto body i když jej provede).

-50

-40

- psovod opustí startovací čáru v průběhu cviku (pohyby psovoda do stran, aby měl lepší výhled na psa, jsou dovoleny, při dání povelu k puštění musí stát klidně)

-50

 

- psovod využil útok v průběhu zkoušky jako nácvik

-50

-40

- pes váhá před překážkou

- 5

- 5

- pes oběhne překážku (netrestá se při návratu)

-20

 

zkušební řád mondioringu 10

19. ledna 2006 v 18:33

Poznámka: Při zvukovém povelu k pouštění se ihned figurant v klidu zastaví.

2.Útok s předměty ....................III. ... 50 bodů ......... II. ... 40 bodů

Vzdálenost: 30 m

Stejná ustanovení jako při "útoku zepředu s holí"

Povolené předměty: (jsou určeny k tomu, aby odpoutaly pozornost psa)

 • větev, chrastítko
 • kapesník, noviny
 • plastikové folie nebo sáček, plastikový kelímek prázdný nebo plný
 • jakékoliv předměty vytvářející hluk (neškodné)
 • atd.

Srážky: viz"útok zepředu s holí"

3. Zadržení při útěku, zákus .......... I. 50 bodů ......... II. + III. 30 bodů

Celkový počet bodů:

I.

II.

- vyběhnutí

10 b

10 b

- útok

30 b

10 b

- pouštění a návrat

10 b

10 b

Čas: 10 vteřin

Vzdálenost : 30 - 40 m

Figurant odbíhá, aniž by se otáčel nebo se psu uhýbal. Je ozbrojen pistolí, ze které 2x vystřelí v průběhu zákusu psa. Usilovné se brání, nikoliv však brutálně, aby zákus co nejvíce omezil. Jakmile je dán zvukový povel k pouštění, zůstane ihned zcela klidně stát.

Srážky: viz" útok zepředu s holí"

4. Zadržení při útoku, přerušené ........................................ 30 bodů

Vzdálenost: 30 - 40 m

Celkový počet bodů:

 • vyběhnutí 10 b
 • útok 20 b

Figurant se chová stejně jako při zadržení "se zákusem". Pořadí obou zadržení při útěku je každým psovodem pro svého psa vylosováno a je známo jen rozhodčím.

Po vyběhnutí psa, na pokyn rozhodčího, pomocník pro odmítání potravy mávne červeným praporkem pokud se jedná o přerušené zadržení a pomocník v kruhu dotekem na paži psovoda upozorní, aby svého psa včas, aniž by provedl zákus, odvolal. Zelený praporek zvedá, jedná-li se o zadržení se zákusem.

Po zvukovém povelu psovoda k odvolání a přivolání psa, zastaví figurant stejným způsobem svůj útěk, aniž by psa dráždil, nebo střílel.

Srážky:

 • vyběhnutí (srážky jako při ostatních útocích)
 • pes kousne -30 b
 • odvolání ve vzdálenosti 3 m od figuranta bez srážky
 • za každý další metr - 2 b

Počet bodů pro přerušené zadržení se vypočítá z 1/3 bodů, dosažených v obou ostatních + body za vyběhnutí psa (základní počty bodů 30 + 30 = 60 bodů).

1. Příklad:

dosažené počty bodů 28 + 26 = 54 : 3 =

18

 

vyběhnutí

10

   

28

 

vzdálenost při odvolání = 5 m

-4

 

počet bodů za přerušené zadržení

24

     

2. Příklad:

dosažené počty bodů 30 + 30 = 60 : 3 =

20

 

vyběhnutí na pokyn rozhodčího

5

   

25

 

vzdálenost při odvolání 2 m

- 0

 

počet bodů za přerušené zadržení

25

5. Vyhledáni figuranta a doprovod .......................... 40 bodů

celkový počet bodů:

 • nalezení a vyštěkání 10 bodů
 • doprovod 30 bodů

Počet ukrytů: 6 pevných a 1 mobilní úkryt pro potřeby rozhodčích

Čas k nalezení a vyštěkání : 2 - 3 min, dle rozhodnutí rozhodčích vzhledem k možnostem prostoru

Popis výkonu

Psovod se svým psem v doprovodu pořadatele, opustí cvičební místo. Jakmile se figurant ukryje, přichází psovod se svým psem, na pokyn rozhodčího znovu na cvičební plochu (viz "všeobecná ustanovení" - příprava na zahájení každého cviku).

Jestliže do stanoveného času pes nenajde figuranta, je cvik ukončen. Jestliže pes figuranta najde, ale do uplynutí stanoveného času neštěká, jsou odečteny body za "nalezení a vyštěkání", ale psovod, na pokyn rozhodčího, jde k úkrytu a ve cviku se pokračuje. Jestliže pes, před uplynutím času, se pohybuje stále v kruhu 3 m u psovoda, může mu tento, po odpovídající srážce bodů, dát druhý zvukový povel k nalezení.

Body za "nalezení vyštěkání" se nezadávají, jestliže pes figuranta v úkrytu kousne, je jedno zda přitom stéká či nikoliv. Pokud pes štěká, aniž by figuranta nalezl, následuje bodová ztráta. důležité je, aby člen sboru rozhodčích, pro zhodnocení práce, se zdržoval v blízkosti úkrytů.

Nehlídá-li pes, na pokyn rozhodčího vyzve psovod figuranta, aby vystoupil z úkrytu a provádí doprovod. Figurant musí přesně dodržovat cestu rozhodčím určenou, která je pro všechny psy stejná. Figurant jde normálně a přirozeně, u všech psů stejné, aniž by jej dráždil.

Podle bdělosti a vzhledem k chování psa, pokusí se samostatně 3 x uprchnout, nezávisle na případný útěk z úkrytu. V průběhu pokusu o útěk může se psu různě uhýbat, aby tak získal co největší vzdálenost od psa. Utíká až do zvukového povelu psovoda , který je dán na pokyn rozhodčího. Pak musí pes do 3 vteřin provést zákus. Nehodnotí se vzdálenost, kterou případně urazí figurant po zákusu.

Jestliže pes pustí před zvukovým povelem psovoda, pokračuje figurant v útěku. Figurant pokračuje v cestě po puštění, až na pokyn rozhodčího. V průběhu doprovodu se psovod zdržuje ve vzdálenosti 3 m za nebo vedle psa, nikoliv před ním. Konec cviku oznámí rozhodčí několika zvuky houkačky. Psovod dá pokyn "stát", figurant zůstane stát. Psovod si vezme svého psa "k noze" a je k dispozici pořadateli.

U pokusů o útěk se nezapočítávají metry, které figurant odběhne.

Srážky - pokud se týká revíru a doprovodu: (viz "všeobecné ustanovení" příslušný odstavec pro základní postoj).

- doplňující povel pro vyslání (1)

- 10

zkušební řád mondioringu 11

19. ledna 2006 v 18:32

- ani na 2 povel pes nevyběhne

- 40

- pes nenajde figuranta v příslušném čase

- 40

- pes nevyštěká figuranta do příslušného času

- 10

- pes v úkrytu figuranta kousne

- 5

- pes figuranta v úkrytu nehlídá
za každý docílený m při útěku

- 1

- za každé napadení při doprovodu, nebo po puštění

- 2

- za každý další povel k puštění

- 2

- za každý metr, který nechá pes figuranta utíkat

- 1

- psovod nedodržuje vzdálenost 3 m k figurantu

- 10

- psovod překáží figurantu v pokusu o útěk

- 30

6. Obrana psovoda

(viz "všeobecná ustanovení" příslušný odstavec pro základní postoj)

Doba trvání obrany psovoda: 10 vteřin

Cvik je určen 5 ti zásadami:

 1. Vždy dochází k setkání mezi figurantem a psovodem, ať již bez rozhovoru,
  neb s ním.
 2. Stupeň obtížnosti pro psa je přizpůsoben jednotlivým třídám(I., II., III.)
 3. V každé třídě musí být napadení figurantem jasné a zřetelné.
 4. Pes smí reagovat pouze na přepadení svého psovoda. Figurant při napadení v průběhu 2 vteřin pevně uchopí psovoda v této době musí pes kousnout.

Některé příklady:

 • Jednoduchý rozhovor při setkání figuranta se psovodem je zakončeno napadením psovoda.
 • Po rozhovoru se figurant vzdálí, aby se znovu vrátil a bez okolků psovoda napadl.
 • Stejně jak nahoře, navíc se figurant snaží lstí ovlivnit pozornost psa.
 • Figurant napadne jinou třetí osobu, aby psa vyprovokoval k ochrannému útoku.
 • Jiné osoby se vzájemně perou, aby vyzkoušely sebeovládání psa.
 • Figurant napadne psovoda ihned v normální, skutečností odpovídající situaci
 • atd.

Povel k puštění následuje po pokynu rozhodčího. Pes musí figuranta 5 vteřin střežit. Na konec cviku dává rozhodčí pokyn k odvolání psa.

Poznámka: V průběhu obrany psovoda, při pouštění a do doby než pes přijde "k noze", zůstává psovod ve vzdálenosti 3 m od figuranta.

Srážky :

 • psovod po zvukovém povelu k zahájení cviku dá další doplňující povel - 30 b
 • pes napadne před nebo při setkání či rozhovoru - 30 b
 • pes kousne po setkání a před útokem, každý metr - 2 b
 • pes, aniž by kousal, se vzdálí v jakékoliv části cviku od psovoda z 1m prostoru, za každý metr -1b
 • pes se vzdálí od psovoda více než 10 m - 30 b
 • pes napadne třetí osobu - 30 b
 • pes nenapadne do 2 vteřin - 30 b
 • psovod svého psa podporuje, nebo při útoku či zvukovém povelu pro puštění, je blíže než 3 m - 30 b
 • každý zákus po puštění - 2 b
 • pes po zvukovém povelu není u nohy psovoda do 10 vteřin - 5 b
 • pes nehlídá v průběhu 5 vteřin - 5 b

7.Hlídánípředmětu ................................... 30 bodů

Rozhodčí může najednou použít prvého i druhého pomocníka, ale vždy pokud je jeden v akci, druhý se musí zdržovat nejméně v 10 m vzdálenosti.

Celkem jsou 3 povinné pokusy o odebrání. Srážkové body za každou chybu se počítají celkem za všechny 3 pokusy.

Jestliže se pomocníku podaří předmět odebrat, jedno zda při 1., 2. nebo 3. pokusu, je cvik hodnocen "neobstál" (- 30 bodů).

Předmět se nachází ve středu kruhu o průměru 2 m. Kolem je ještě druhý kruh o průměru 5 m. Pomocník vnikne do kruhu a snaží se, aniž by psa napadal nebo odháněl, předmět odebrat.

Jestliže pes pustí pomocníka do kruhu 2 m, je mu dovoleno použít k ovlivnění psa všech prostředků lsti, ohrožování, nebo svedení psa. Pokus o odebrání má následovat v průběhu 30 vteřin.

V jednom ze tří pokusů, (stejně pro všechny účastníky), si může pomocník po dohodě s rozhodčím k odvrácení pozornosti psa výpomoc určitými předměty. Nesmí se ale tímto bránit proti zákusu psa.

Jakmile pes pomocníka kousne aniž tento předtím se předmětu dotkl, nebo jej sebral, musí pomocník 2 vteřiny počkat než se vzdálí dozadu, nebo pokud pes nepustí, táhne jej s sebou.

zkušební řád mondioringu 12

19. ledna 2006 v 18:31

Jakmile pes pomocníka kousne po odebrání předmětu pomocníkem, ihned a bezprostředně si jej pomocník vezme k sobě a dále pokračuje jak je popsáno shora.

Jestliže se pes do předmětu zakousne, nebo si ho vezme mezi své pracky, aniž by pomocníka kousal a tento se předmětu dotkne, musí jej vytáhnout z dvoumetrového kruhu, aby rozhodčí mohl ukončit cvik na základě nedostačujícího hlídání předmětu.

Směrodatné pro vzdálenost k předmětu v okamžiku, kdy pes se zakousne, je místo kde se nachází pomocník. Nechá-li se pes pomocníkem odtáhnout, počítá se vzdálenost od místa, kde se nacházel pes (s prackami vně jednoho z kruhů). Jestliže zjistí rozhodčí, že přes úspěšné provedení nebylo hlídání provedeno bezzávadově, má právo, dle "všeobecného chování", udělit srážkové body.

Srážky:

 • pes kousne uvnitř 2 m kruhu, aniž by se pomocník dotkl hlídaného předmětu - beze srážky
 • pes kousne uvnitř 2 m kruhu a nechá se až k jeho okraji odtáhnout - beze srážky
 • pes kousne uvnitř 2 m kruhu a nechá se z něj odtáhnout,za každý metr - 1 b
 • pes kousne a nechá se odtáhnout až k 5 m kruhu - 15 b
 • pes se nechá odtáhnout přes 5 m kruh a nepustí do 10 vteřin - 30 b
 • pes si nechá předmět odebrat a kousne až uvnitř příslušného kruhu, za l metr - 1 b
 • pes si nechá předmět odebrat a nechá si s ním pomocníka odejít za 5 m kruh - 30 b
 • pes kousne mezi 2-5 m - 5 b

VII. Počty bodů dle tříd.

K dosaženi jednotlivých vzestupných stupňů těžkosti, je soutěž rozdělena do 3 tříd:

 • 200 bodů ve třídě I.
 • 300 bodů ve třídě II.
 • 400 bodů ve třídě III.

Níže uvedená tabulka ukazuje počet bodů za cvik a třídu, jakož i celkový počet bodů.

 

třídy

Cviky

I.

II.

III.

Volné sledování

6

6

6

Nepřítomnost psovoda

10

10

10

Vysílání vpřed

12

12

12

Polohy

10

20

20

Odmítání potravy

5

10

10

Přinášení odhozeného předmětu

12

12

12

Vyhledávání předmětu (malého dřeva)

-

15

15

 

Kolmá stěna

-

15

15

Skok do výšky (překážka), třída I. dle výběru jen jeden skok

15

20

20

Skok do dálky

-

-

15

 

Útok zepředu s holí (překážky v II. + III.)

50

40

50

Zadržení při útěku, zákus

50

30

30

Zadržení při útěku, přerušené

-

-

30

Vyhledání figuranta a doprovod

-

40

40

Obrana psovoda

30

30

30

Útok zepředu s předměty

-

40

50

Hlídání předmětů

-

-

30

Celkem

 

 

Dog-packing

Počátky tohoto sportu sahají do dávné minulosti, kdy psi byli využívání sibiřskými lovci a indiány k přepravě různých břemen, které byly umístěny ve speciálních brašnách. Později začali takto psy využívat i zlatokopové, trapeři a různí cestovatelé či dobrodruzi v těžko přístupných místech, které byly pro psa jednodušší na zdolání i když měli na zádech náklad. V dnešní době nás může pes s batohem doprovázet na toulkách přírodou nebo i při běžném nákupu. Avšak i na takovéto nošení musí být pes trénovaný.
Při dog-packing se jedná o to, že pes nese na zádech speciální malé postranní batůžky, které vypadají velice podobně jako batůžky používané k cykloturistice. Jak jsme se již zmínili, jedná se spíše o doplňkový sport při našich aktivitách (turistika, atd…) nebo při nákupu. Tyto batůžky jsou nahoře spojeny pomocí popruhů a dole břišním popruhem na přezku, pro lepší manipulaci k "připínáni" nosného systému na psa. Tento nosný systém je opatřen různými řemeny k upevnění všelijakých doplňků, např. spacího pytle, deky, atd… Vyrábí se různé velikosti pro různá plemena psů.

Volba psa

K nošení těchto břemen můžeme zvolit každého psa, který dosahuje výšky min. 50 cm v kohoutku. Pes, který bude nosit tato břemena musí být také plně fyzicky vyspělý. "Používat" se dají psi ve stáří od 1,5 roku, vzhledem k zatížení jejich kostry. Zátěž bývá rozložena v oblasti kohoutku a lopatek. Psí batohy se dnes už dají sehnat u každého specializovaného prodejce zvířecích potřeb, ale i v obchodech s turistickým vybavením. Tento batoh musí vašemu čtyřnohému kamarádovi dokonale "sednout" na míru a musí být také dobře vyvážen.

Výcvik

Pes, který bude "provozovat" dog-packing by měl mít ukončený alespoň základní výcvik poslušnosti. Výcvik je podobný jako u koní a prvního obsedání. Nejdříve se nasadí na psa prázdné batůžky. Můžete nechat psa, aby si tento postroj očichal a "seznámil se s ním". Při nasazování prázdných batůžků je důležité psa chválit a uklidňovat. Je dobré ze začátku vodit psa "oděného" do tohoto nosného systému na krátké vycházky do známého prostředí. Pokud vidíme, že pes se chová klidně a batůžků si nevšímá, nesmíme šetřit s vydatnou chválou. Nesmíme mu však dovolit, aby se s takto připevněnými batůžky válel po zemi nebo se snažil si je sundat.
Pokud pes bude bez potíží zvládat nošení těchto batohů bez jakýchkoliv problémů začneme nacvičovat nošení zátěže. Je také zapotřebí naučit psa, že je s těmito batůžky poněkud větší a musí s nimi zvládnout překonávat různé strasti, např. nízké překážky, výstupy a sestupy prudkých svahů.
Musíme pamatovat i na to, že náklad v těchto batůžkách musí být dobře vyvážen a že při pohybu nesmí zátěž vašeho psa nikde tlačit. Doporučená zátěž je 1/3 hmotnosti vašeho psa. Je doporučováno vést psa s nákladem na vodítku. Zabráníte tak nejen jeho loveckým "choutkám", ale zabráníte tak i případným nepříjemnostem, kdy by se pes mohl někde s batůžky "zadrhnout" mezi nějakou překážkou.
Na nošení batohů musíme psa postupně připravit, stejně jako tomu je i u jiného výcviku. Je potřeba při výcviku důslednosti a trpělivosti a nesmíme opomenout často psa chválit a odměňovat. Tímto úsilím dosáhnete, že váš pes se stane nejen všestranným pomocníkem při běžné turistice nebo např. i při těžkých a extrémních sportech v tomto závodním odvětví, ale dáte svému "miláčkovi" novou pracovní náplň, která ho bude těšit při doprovodu na vašich společných cestách.

Dog-packing

Počátky tohoto sportu sahají do dávné minulosti, kdy psi byli využívání sibiřskými lovci a indiány k přepravě různých břemen, které byly umístěny ve speciálních brašnách. Později začali takto psy využívat i zlatokopové, trapeři a různí cestovatelé či dobrodruzi v těžko přístupných místech, které byly pro psa jednodušší na zdolání i když měli na zádech náklad. V dnešní době nás může pes s batohem doprovázet na toulkách přírodou nebo i při běžném nákupu. Avšak i na takovéto nošení musí být pes trénovaný.
Při dog-packing se jedná o to, že pes nese na zádech speciální malé postranní batůžky, které vypadají velice podobně jako batůžky používané k cykloturistice. Jak jsme se již zmínili, jedná se spíše o doplňkový sport při našich aktivitách (turistika, atd…) nebo při nákupu. Tyto batůžky jsou nahoře spojeny pomocí popruhů a dole břišním popruhem na přezku, pro lepší manipulaci k "připínáni" nosného systému na psa. Tento nosný systém je opatřen různými řemeny k upevnění všelijakých doplňků, např. spacího pytle, deky, atd… Vyrábí se různé velikosti pro různá plemena psů.

Volba psa

K nošení těchto břemen můžeme zvolit každého psa, který dosahuje výšky min. 50 cm v kohoutku. Pes, který bude nosit tato břemena musí být také plně fyzicky vyspělý. "Používat" se dají psi ve stáří od 1,5 roku, vzhledem k zatížení jejich kostry. Zátěž bývá rozložena v oblasti kohoutku a lopatek. Psí batohy se dnes už dají sehnat u každého specializovaného prodejce zvířecích potřeb, ale i v obchodech s turistickým vybavením. Tento batoh musí vašemu čtyřnohému kamarádovi dokonale "sednout" na míru a musí být také dobře vyvážen.

Výcvik

Pes, který bude "provozovat" dog-packing by měl mít ukončený alespoň základní výcvik poslušnosti. Výcvik je podobný jako u koní a prvního obsedání. Nejdříve se nasadí na psa prázdné batůžky. Můžete nechat psa, aby si tento postroj očichal a "seznámil se s ním". Při nasazování prázdných batůžků je důležité psa chválit a uklidňovat. Je dobré ze začátku vodit psa "oděného" do tohoto nosného systému na krátké vycházky do známého prostředí. Pokud vidíme, že pes se chová klidně a batůžků si nevšímá, nesmíme šetřit s vydatnou chválou. Nesmíme mu však dovolit, aby se s takto připevněnými batůžky válel po zemi nebo se snažil si je sundat.
Pokud pes bude bez potíží zvládat nošení těchto batohů bez jakýchkoliv problémů začneme nacvičovat nošení zátěže. Je také zapotřebí naučit psa, že je s těmito batůžky poněkud větší a musí s nimi zvládnout překonávat různé strasti, např. nízké překážky, výstupy a sestupy prudkých svahů.
Musíme pamatovat i na to, že náklad v těchto batůžkách musí být dobře vyvážen a že při pohybu nesmí zátěž vašeho psa nikde tlačit. Doporučená zátěž je 1/3 hmotnosti vašeho psa. Je doporučováno vést psa s nákladem na vodítku. Zabráníte tak nejen jeho loveckým "choutkám", ale zabráníte tak i případným nepříjemnostem, kdy by se pes mohl někde s batůžky "zadrhnout" mezi nějakou překážkou.
Na nošení batohů musíme psa postupně připravit, stejně jako tomu je i u jiného výcviku. Je potřeba při výcviku důslednosti a trpělivosti a nesmíme opomenout často psa chválit a odměňovat. Tímto úsilím dosáhnete, že váš pes se stane nejen všestranným pomocníkem při běžné turistice nebo např. i při těžkých a extrémních sportech v tomto závodním odvětví, ale dáte svému "miláčkovi" novou pracovní náplň, která ho bude těšit při doprovodu na vašich společných cestách.

Frisbee-létajíci talíř

Házení létajícího talíře psovi je výbornou hrou, ale i užitečným doplňkovým sportem, třeba k agility. Psovod různými způsoby nahazuje svému psovi létající talíř a ten jej chytá. Pes se při ní procvičuje v obratnosti, pohotovosti, rychlosti a také v aportování. Je to skvělá hra, především pro majitele temperamentních a hravých psů. Pro zdravého psa není frisbee nebezpečné. Ale protože při chytání disku provádí různé krkolomné výskoky a obraty ve vzduchu měli byste dávat pozor na poranění nebo případné přetěžování psa. Každopádně by měl být pes před hrou rozehřátý, aby nedošlo k poškození svalů. U mladých psů, hlavně velkých plemen, bychom měli počkat s intenzivním tréninkem až bude ukončený vývoj jeho pohybového aparátu. Staršímu zdravému psu tato hra jen prospěje. S tréninkem přestaňte dříve než začne být pes nekoncetrovaný nebo unavený. Hlavně v začátcích tréninku musíte dávat pozor, abyste psa nezranili a tím ho od další hry neodradili.

Disk na házení seženete ve specializovaném obchodě pro psy, můžete si vybrat mezi látkovými a plastovými talíři, v pěkných pestrých barvách, různých tvarech i velikostech. Hlavní zásadou nákupu by mělo být, že disk nesmí být pro psa nebezpečný. Psi mají raději disky látkové. I když mají menší životnost, zvlášť opatrnějším psům se lépe chytají bez rizika zranění. Plastové jsou vhodné pro tvrdší nebo už dobře trénované psy.

Nejlepší je, když si nejdříve natrénujethhe házení talíře sami bez psa. Nejčastější chybou ve frisbee je špatný hod. Techniky hodu jsou různé - disk nejčastěji házíme bekhendem - t.j. udělíme mu pravou rotaci, méně častěji forhendem - levá rotace, upsidown - disk letí vzduchem obráceně (horní plochou natočenou k zemi), a mnoho dalších.
Házet můžeme všemi směry, fantazii se meze nekladou ...

Pečlivě vybírejte i plochu, kde budete házet disk psovi. Měla by to být rovná nejlépe travnatá plocha, bez větších terénních nerovností, stromů a jiných překážek o které by se mohl pes zranit. Podklad by neměl klouzat, alespoň ne v začátcích výcviku. Rozhodně se vyvarujte rušným silnicím a plochám, kde jezdí auta. Psa musíte nejdříve s diskem seznámit. Podávejte mu v něm pamlsky nebo jiné krmení, později si s ním pohazujte a pak mu ho zkuste nabídnout. Každý pes, který rád aportuje, po disku s chutí chňapne.

Disk byste neměli házet nikdy více psům najednou. V zápalu hry by mohlo dojít k vážné srážce a následnému zranění.

Sportování s vašim psem se může stát příjemným způsobem zábavy. Naučíte se také vašeho psa lépe znát, což platí samozřejmě i naopak, a posílí to váš vzájemný vztah. Nejdůležitější ale je, abyste měli ze sportování radost vy oba. Zjistíte-li, že váš pes nemá na určitý sport nadání, zkuste něco jiného, co mu určitě bude připadat zábavné, bude se z této hry těšit a vy s ním

Skijöring

Počátky skijöringu sahají až do Skandinávie. Odtud se rychle rozšířil do Ameriky, ale i západní Evropy. Avšak již od pradávna využívaly psy pro tento netradiční způsob dopravy některé starobylé severské kmeny. U nás se první závody se psím spřežením konaly v roce 1985 a to přesněji v Peci pod Sněžkou.

Při tomto sportu to vypadá asi tak, že pes (může být i více psů než jeden) je "obléknut" do speciálního postroje a táhne na šňůře psovoda na běžkách. I při tomto sportu je nutné, k zajištění naprosté bezpečnosti, aby souhra mezi psem a psovodem byla naprosto dokonalá. Nejen pes, ale i psovod musí být "fit" a v dobré fyzické kondici.
Na plemena určená k tomuto sportu se nepožadují nějaké zvláštní nároky. Pro tento sport se hodí každé plemeno, které můžeme používat i v lehkém zápřahu. Mimo tradičních severských plemen jako je husky a malamut se hodí např. i některá lovecká plemena. Povaha takového psa by měla být sebejistá avšak nesmí být agresivní, to by mohlo způsobit jisté nepříjemnosti při závodech, pokud by se dostal pes do kontaktu se "soupeřem". Je tedy zapotřebí, aby pes ovládal základní prvky poslušnosti a ovladatelnosti, které jsou potřebné k pohybu ve volné přírodě. S tréninkovou zátěží je možné začít však až po ukončení tělesného vývoje psa.
Co vše je zapotřebí k tomuto sportu? Stejně jako nejsou kladeny určité požadavky na psa, nejsou kladeny ani požadavky na vybavení. Používáme pomůcky stejné jako u bikejöringu či caniscrossu. Velmi důležitý je dobře padnoucí postroj a tažné odpružené lano o délce cca 4 m.
Psovod, běžkař neboli musher musí mít podstatně obsáhlejší výbavu, která zahrnuje kvalitní obuv, běžky správné velikosti a hole.
Samotný trénink se musí předem rozplánovat podle vašich možností a schopností. Základní věcí je 100% ovladatelnost a poslušnost psa a výborně zvládnutá jízda mushera na běžkách. Než započneme trénink se psem, měl by mít dokonalou výchovu a výcvik psa v zápřahu. Např. při canicrossu se pes lépe ovládá a právě tento sport je výborný jako předvýchova právě pro skijöring, a často je používá k udržení kondice jak psa, tak i psovoda v teplých měsících, kdy není možno provozovat sport na sněhu. Společným během se dosáhne důležité souhry na obou stranách, tedy mezi psem a musherem. Naučíme se tak svého psa vnímat a předvídat jeho reakce.

Příprava lyžařského vybavení je otázkou jakéhosi umu, který by měl musher ovládat, jelikož musí předvídat vývoj počasí a povrch a vlastnosti terénu na kterém se závod jede a tím volit i mazání svých skluznic, které velkou měrou přispívá k dobrým výsledkům.
Závody ve skijöringu se konají společně se závody psích spřežení, pouze ty nejvýznamnější závody jsou organizovány samostatně (např. mistrovství světa). Tento sport je rozdělen do kategorií na muže a ženy a jezdí se s jedním nebo i dvěma psy.
I když se nebudete věnovat tomuto sportu na profesionální úrovni, ale zůstanete pouze u víkendové projížďky zasněženou přírodou, je skijöring výborným vyžitím jak psa, tak i jeho psovoda.

Pulka

Sport, který je v dnešní době na ústupu a je mu věnováno málo pozornosti. Při tomto sportu musí pes táhnout "pulku" (sáňky člunkovitého tvaru) a navíc táhne ještě psovoda na běžkách. Tento sport se vyvinul ve Skandinávii a to z praktických a užitečných aktivit. Skandinávci při výletech na běžkách zapřahávali k psovi ještě navíc tzv. "pullku" na kterou mohli umístnit např. nějaký náklad. Tento způsob "přepravy" si velice rychle získal oblibu nejen v severských zemích, kde vznikl, ale i např. v Kanadě a mnoha dalších zemích. Postupem času se však tato aktivita změnila v populární sport.

K tomuto sportu je vhodné použít jakékoliv plemeno vhodné do zápřahu, stejně jako je tomu u skijöringu, mohou to být severští, lovečtí či ovčárští psi.
Předtím, než se začnete věnovat tomuto sportu je opět velmi důležité zhodnotit svou dovednost lyžovat na běžkách, stejně jako tomu je opět u skijöringu. Pulka je velmi náročná sportovní kategorie a vyžaduje dokonalou souhru celého tandemu.
Z výstroje je pro psa důležité mít pohodlný tzv. "pulka postroj", tedy takový, který je vhodný pro zápřah s postranními oky. Dále je zapotřebí samotná "pulka", což je jakási obdoba dětského bobu. Liší se tvarem, je delší a užší než klasické dětské boby a zespodu jsou umístěné malé lyže.
Spojení psa a "pulky" je dle starého vzoru, a to, že pes je zapřažen mezi postranními ojemi, které jsou spojeny nad jeho hlavou obloukem. Oje musí být dostatečně dlouhé, aby pes při běhu nenarážel zadníma nohama do tažené "pulky". Z "pulky" vede tažné lano k psovodovi, které je přichyceno k opasku psovoda. Díky spřežení, kterým je "spojen" pes a "pulka" nemůže dojít k tomu, aby při zbrždění najela "pulka" psovi na zadní nohy nebo vyjela např. v zatáčce z dráhy.
Další nezbytné vybavení je stejné jako u skijöringu. Jsou to tedy běžecké lyže, chrániče, apod.
Při tréninku musí mít pes 100% zvládnutý základní výcvik poslušnosti a ukončený fyzický vývoj, stejně jako u všech ostatních sportů. Navíc musí také ovládat základní "musherské" povely "go", "ho", "gee" a "stůj". Ty se dají nacvičovat opět např. při canicrossu.

Dog-trekking
Náročná horská turistika

Pes v postroji nebo jen s obojkem je spojen tažnou šňůrou se svým psovodem, který musí v případě, jedná-li se o závody, nést povinnou výbavu předepsané hmotnosti. Oba, odkázaní několik dnů jen sami na sebe, překonávají ve složitém přírodním terénu až stokilometrové etapy - podle trasy vyznačené organizátorem a mapě. Jedná se o extrémní individuální sport pro dobrodruhy a samorosty, kteří dokáží přežít v přírodě v jakýchkoli podmínkách.

· Dog-trekking je extrémní kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu.

· Psovod je se psem při dog-trekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě).

· Závody dog-trekkingu jsou obvykle pořádány na 100 a více kilometrů. Za nejkratší dog-trekkingový závod lze respektovat podnik na 80 km. Jsou buď etapové (různé místo startu a cíle), nebo respektují pouze časový limit. Při etapovém závodě je doporučená délka etapy min. 40km.

· Závodníci jsou při dog-trekkingu odkázáni sami na sebe a před započetím podniku podepisují prohlášení, jímž ztvrzují, že vstupují do závodu výhradně na vlastní nebezpečí a že jsou si vědomí úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa.

· Dog-trekking je kynologickým outdoorovým sportem, který vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa.

Jak to vlastně u nás začalo (z článku Vladimíra Párala):

· Dog trekking neboli orientační pochod se psem je v Česku jedním z nejmladších odvětví pejskařských aktivit. Jeho historie se u nás začala psát v roce 2000, prvním závodem nazvaným "Osamělý vlk" ve Žďárských vrších. Za tímto závodem i vůbec za myšlenkou přivést dog trekking do českých zemí, stojí kamarád, spisovatel, obdivovatel aljašských malamutů, člověk s neúnavnýma toulavýma nohama, Jaroslav Monte Kvasnica.

CANISTERAPIE
Canis (v překladů z latiny pes) napovídá o jakou terapii, neboli léčbu se jedná. Se slovem canisterapie se v současné době setkáváme stále častěji. Ve volném překladu znamená terapii pomocí psa. Canisterapii můžeme také definovat jako způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Uplatňuje se zejména jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. V některých případech může pes sloužit "pouze" jako prostředek k navázání prvního kontaktu, jindy slouží jako motivační prostředek. Toho využívají odborní terapeuté a vodí psy na "návštěvy" do: domovů důchodců, do dětských domovů, hospiců a sanatorií, ústavů pro tělesně nebo mentálně postižených a do dalších podobných zařízení. Canisterapie se dá využít ve velkém množství zařízení.

Canisterapie se dá stejně jako ostatní terapie pomocí zvířat rozdělit na dvě metody:
1. AAA (Animal Assisted Activities) se zaměřuje na zvýšení kvality života klienta, působí motivačně, stimulačně, odpočinkově atd., dá se vyjádřit pocity štěstí a radosti.
2. AAT (Animal Assisted Therapy) je metoda cílená, zvíře je zde součástí terapeutického procesu. Cílem je posílení žádoucího utlumení nežádoucího chování klienta, musí být pečlivě dokumentováno.
(dělení převzato z knihy od L. Galajdové - Pes lékařem lidské duše aneb canisterapie).

Jaký pes je vhodný na canisterapii?Neexistuje žádná přesná definice canisterapeutického psa. Canisterapii mohou vykonávat psi jakéhokoli plemene i kříženci. Není důležitý vzhled nebo velikost. Mělo by jít o psa vyrovnaného, přátelského, neagresivního a ochotného ke kontaktu s lidmi. Samozřejmě by měl být ovladatelný nejen svým majitelem, ale i cizími lidmi. Všechny tyto vlastnosti jsou testovány během canisterapeutických zkouškách.Tyto zkoušky dvojici psovoda a psa zkouší v různých situacích, které mohou v praxi nastat. Vylučuje se tak agresivita, nebo přílišná bázlivost psa.

Zkoušky
Pes, který má vykonávat canisterapeutické poslání musí nejdříve složit zkoušky podle zvláštního zkušebního řádu. Zkušební řády jednotlivých společností, jež se zajímají o canisterapii, nejsou stejné, ale liší se jen velmi málo, jelikož mají společný cíl.

Co obsahují canisterapeutické zkoušky:
- poslušnost: sedni, lehni, přivolání mezi psy nebo kočky/králíka, dlouhodobé odložení, aport volný, pouštění
- manipulace se psem: pes se sebou musí nechat bez jakékoliv známky agresivity či bázlivosti manipulovat
- odvedení psa cizí osobou: pes musí být natolik vstřícný, že by měl ochotně odejít s cizí osobou
- odebírání krmiva: psu nesmí vadit odebírání krmiva z misky nebo odebrání celé misky. Při podávání pamlsků by měl být jemný a opatrný
- kontakt s lidmi: pes se nesmí vyhýbat kontaktu s lidmi
- odolnost proti zvukům: pes nesmí mít lekavou reakci na různé zvuky
- vozíček, berle, hole: pes nesmí reagovat bázlivě nebo agresivně na invalidní vozík, stejně tak jako na osobu s berlemi či holemi.
- vzrušivost psa: při hře musí psovod na pokyn rozhodčího psa uklidnit

Jak canisterapie probíhá
Canisterpaie probíhá pod vedením canisterapeuta, který spolupracuje se zaměstnanci zařízení. Může být individuální nebo skupinová podle potřeby. V obou případech probíhá vždy pod dohleden canisterapeuta a s jeho pomocí. Pes by neměl setrvávat v zařízení až do úplného vyčerpání i pro psa je terapie náročná.

Canisterapeuti navštěvují různá zařízení. Například dětské domovy, kde jsou děti které se špatně vyrovnávají s životem bez rodičů. Psa berou jako kamaráda, který je má rád takové jaké jsou. Mohou si s ním hrát a mazlit se s ním. Zároveň se učí o pejska pečovat a to vede k vytváření pocitu odpovědnosti.

V domovech důchodců návštěvy psů působí jako příjemné zpestření stereotypního dne, staří lidé vzpomínají na své psy, vyprávějí příběhy ze svého života, když ještě měli svého čtyřnohého přítele.

Poněkud odlišně probíhá terapie v různých ústavech pro mentálně nebo tělesně postižené. Zde tvoří pes i součást jakési rehabilitace, kde pomáhá při procvičování některých části těla. Děti, které jsou velmi pohybově omezené, se dokáži za psem plazit nebo lézt po čtyřech jen aby se ho mohly alespoň dotknout, pohladit a cítit jeho srst, teplo. Velmi úspěšnou metodou je v těchto případech polohování.

Agility
 Jsou soutěže, při nichž psi, naváděni cvičitel$em, překonávají rozmanité překážky. Tyto závody vznikly v roce 1978 ve Velké Británii, potom se začaly konat ve Francii a v celé Evropě. Soubor překážek, které je třeba překonat v co nejkratším čase s minimální penalizací, připomíná koňské závody. Rozdíl spočívá v tom, že cvičitel pouze navádí psa po trase, ale sám s ním cviky neprovádí.
Agility se dělí na dvě třídy:
1) agility standard – pro psy s výškou v kohoutku nad 40 cm
2) mini agility – pro psy s kohoutkovou výškou do 40 cm.

Výsledky se sčítají po absolvování dvou tras.
Na 1. trase se mezi ostatní umisťuje nářadí s povinnými zónami (břevno, vršek, houpačka) i zóna zastavení.
Druhá trasa je skokanská (z angl. jump–skákat), bez dotykových zón a bez zastávky. Během závodů musí pes zdolat v co nejkratším čase a bez chyb speciální trasu, která je sestavena z různých překážek, přičemž každá překážka má stanoveno své pořadí. Za chyby psa při překonávání trasy se udělují trestné body a za její porušení je pes diskvalifikován.
Jde o velmi efektní závody – psi plní úkoly rychle a přesně, prakticky jen podle pokynů a gest svých pánů, kteří běží blízko svých svěřenců, ovládají je hlasem a gesty, a přitom nesmějí psům pomáhat a dotýkat se nářadí. Tento mladý sportovní obor si získává mnoho příznivců. Cvičení agility probíhá pod vedením odborníků na cvičištích pro psy, která mají k dispozici speciální vybavení. Provozovat agility se svým psem je neobyčejně obtížné.
Jak již bylo řečeno, soutěže se konají ve dvou třídách. Pro střední a velké psy je výška překážek stanovena na 65 cm, pro malá plemena je to 35–40 cm. Pokud pes zavadí o laťku překážky, musí tato laťka volně padat. Mezi dvě stojky se dávají laťky buď křížem nebo jen jedna, která je rovnoběžná se zemí. Existují celistvé, uzavřené překážky nebo překážka, jejíž deska se zesiluje speciálními kartáči. Užívají se také dvojité a dokonce trojité překážky. Pohyblivá lávka (tzv. houpačka) i vrchol mají své povinné dotykové zóny, natřené odlišnou barvou. Pokud na ně pes nešlápne, dostává trestné body. U břevna představují takovou zónu spodní příčky žebříku. Na trati agility se vyskytují dva tunely: měkký a pevný. Vchod prvního vypadá jako vchod do jeskyně, která přechází v látkový tunel. Maximální délka je 3,5 metrů. Pevný tunel se skládá z látkového válce, do kterého jsou vsazeny pevné obruče. Délka tohoto tunelu je 3-6 metrů, o průměru 60 cm a bývá často zvláštně zahnutý. Také je nezbytné zdolat v rámu upevněný kruh, kterým pes proskakuje. Jeho průměr je 38–60 cm. Mezi překážkami se těší největšímu zájmu viadukt neboli stěna, skok do dálky, slalom a rovina. Stěna představuje překážku, na kterou se shora skládají cihly a ty po dotyku obyčejně padají. Viadukt má v průčelí stěny otvory. Skok do dálky–překážka je sestavena z postupně se zvyšujících laviček (4 – 5), výška poslední je 20 cm, délka překážky je 1,2 m. Malý slalom se skládá z 10–14 tyček, mezi kterými pes musí postupně proběhnout a nesmí žádnou vynechat. Na stole musí zůstat v klidové poloze ležet, sedět nebo stát 5 sekund. Jak již bylo řečeno, chyba se pokutuje, přičemž porušení se klasifikují buď jako odmítnutí překážky nebo jako chyba. Každá chyba stojí psa 5 trestných bodů. Pes nemůže překážku odmítnout více než dvakrát, po třetím odmítnutí je pes s majitelem diskvalifikován. Bez živého zájmu psa a bez dobrého kontaktu s pánem nelze zvíře připravit na závody v tomto druhu sportu.

dog dancing

Všechny cviky můžeme podle vlastní fantazie obměňovat nebo vymyslet nové nápaditější. Vždy nesmíme zapomenout na naši i psovu bezpečnost. Některé manipulace se psem jsou zakázané a mohou být důvodem k diskvalifikaci při závodech. Je to například zvedání psa do náruče nebo za tlapky. Další omezení a podmínky jsou uvedené v soutěžním řádu klubu tance se psem.

Závody. Soutěže se pořádají podle soutěžního řádu a pravidel stanovené Klubem tance se psem České republiky. Ten také zajišťuje i rozhodčí. Soutěže mohou mít různou úroveň - místní, krajské, mistrovství České republiky, mezinárodní mistrovství, mistrovství Evropy nebo mistrovství světa.
S ohledem na počasí se konají převážně v halách, kulturních místnostech apod. Závodní plochou je pak koberec, proto bychom měli psa, pokud na něj není zvyklý, na tento povrch včas navykat.
Před každým závodem bychom měli znát soutěžní řád a podmínky soutěže, na kterou se chceme přihlásit. Může být organizován v různém stylu (heelwork nebo free style) a podle toho pak do naší soutěžní sestavy zařadíme odpovídající cviky. Většinou se konají ve stylu free style. KTP ČR stanovil základní povinné prvky, které musí každá soutěžní sestava obsahovat - otočka, chůze u nohy, obíhání, couvání a tanec na dálku. Cviky musí být alespoň čtyři z těchto pěti, ostatní prvky si určuje psovod sám. Výkony posuzuje vždy tří členná porota.
Vyhlášené bývají kategorie - dětská, mládež, dospělí, začátečníci - děti i dospělí, skupiny zdravotně postižených apod. - záleží na možnostech organizátora. Než se však přihlásíme, měli bychom nějaké závody zhlédnout jako diváci.

Jak naučit psa tanec se psem?

Otočka se psem:

Pes se otáčí kolem své osy na levou,nebo pravou stranu.Pohybuje se přitom v blízkosti psovoda,nebo provádí tento prvek v libovolné vzdálenosti od něj.

Nácvik:

Do ruky si vemem hračku nebo pamlsek a stoupneme si čelem k psovi.Ukaážeme mu předmět v ruce a pohybem paže obkroužíme kelom psa oblouk.Ruku držíme co nejníže u země a co nejblíže u čumáku psa.Pokud je ruka příliž vysoko pes otáčí pouze hlavou a ne tělem.Zároven při pohybu ruky opakujeme slovní povel pro daný cvik !!!

Obíhání:

Pes obíhá v tempu hudby okolo psovoda nebo rekvizity.

Možnosti provedení cviku:

-psovod se otáčí na místě a pes jej stejným směrem obíhá

-psovod se otáčí na místě jedním směrem a pes jej obíhá protisměrem

-psovod se nepohybuje a pes jej samostatně obíhá

-pes obíhá okolo rekvizity

-pes obíhá pouze kolem určité části těla psovoda

Nácvik:

Stoupneme si vedle psa a otáčíme se pomalu kolem své osy.Hračku,nebo pamlsek držímě v ruce a psovi ji nabízíme.Pokud projeví zájem,lákámě ho se slovy-okolo,kolem apod. k pohybu vedle nás.Pokud pes již ochotně následuje naši pomůcku,přestaneme se otáčet a jen si ji přendaváme z ruky do ruky.Přitom opakujeme povel.Nácvik obíhání můžeme provádět i na vodítku.

Couvání psa:

Pes couvá minimálně 3 metry určitým směrem.

Možnosti:

-vedle psovoda

-před psovodem

-směrem k psovodovi

-nebo rekvizity v kruzích

Nácvik:

Stoupneme si proti psovodovi a s povelem ,,couvej" vykročíme velmi pomali proti němu.Pokud pes začne vybočovat,ihned se zastavíme a srovnáme ho.Při nácviku nám taky mohou pomoci hůlky,které představují naše prodloužené ruce.Jimi se můžeme při vybočování jemně dotknout boků psa.

Nácvik couvání psa směrem k psovodovi:

Rozkročíme se nad stojícím psem a v předklonu mu dáme před čumák hračku nebo pamlsek.S povelem zatlačíme psa dozadu a zároven s ním také couvneme.Dbáme na to,aby pes stále zůstával mezi našima nohama.Po čase stačí psa správně nasměrovat a dát povel.Pes by mě samostatně couvat mezi naše nohy z jakékoliv vzdálenosti.

Chůze u nohy:

Pes se pohybuje v těsné blízkosti u levé a pravé nohy psovoda.

Chůze bokem:

Pes a psovod provádí společně úkroky na levou,nebo pravou stranu.Pes kříží přední nohy přes sebe a totéž dělají i zadní nohy.U krátkonohých plemen překřížení nohou není fyzicky možné.Tam porotě postačí zřetelný směr těla psa.Důležité je,aby jeho zadní část nezaostávala za přední.Psovod se pohybuje vedle psa,čelem nebo zády k němu.Pozor !Chůze bokem není povinná,pokud pes předvede bezchybnou chůzi u levé i pravé nohy psovoda.

Tanec na dálku :

Pes předvene libovolný prvek na dálku min. 3 metry od psovoda.Za ,,tanec na dálku"není považováno pouhé odložení,nebo vyslání psa do této vzdálenosti,ale pes tam musí předvéct např.sed,leh,podání packy,sud apod.Fantazii se meze nekladou.

Povely pro DOG DANCING

· slalom mezi nohama - povel "slalom"

· osmička mezi nohama - povel "osmička"

· válení sudů na obě strany - povel "suda" (do leva), " adus" (do prava)

· úklona - povel "úklon"

· packy v sedě i ve stoje - povel "pac" a "druhá"

· chůze u pravé nohy - povel "pravá"

· panáčkování vsedě - povel "malej"

· přeskok přes nohy - povel "hop"

· přeskok přes ruce - povel "hop"

· chůze mezi nohama - povel "mezi"

· couvání-jakýmkoliv stylem (Mezi nohama, přede mnou, u nohy) povel couvej

· točení na místě - točení doleva " twist" ,točení do prava "toč"

· výskok do náruče - povel "hopinky"

· chůze po zadních s packami o mě opřenými - povel "človíček"

· mrtvej pes- povel "mrtvej"

· Styď se-to si Brett překryje čumáček packou

· Otočka o 180°do leva-povel "půl"

· Otočka o 180°do prava-povel "lůp"

· obcházení kolem mě po předu -(ve směru hodinových ručiček) povel "okolo"

· obcházení kolem mě po předu-(proti směru hodinových ručiček) povel "kolečko"

· obcházení kolem mě po zadu-povel "raun"

· proskok kruhem z mých rukou spojených hůlkou - povel "skoč"

· chůze do boku - (do leva) povel "bok"

· chůze do boku-(do prava) povel "křiž"

Základní pohyby Freestyle

Pohyby určené k demonstraci psovy obratnosti a pružnosti s využitím přirozeného pohybu psa. (Počítá se s tím, že pes svými schopnostmi cviku dodá konkrétní charakteristiku.)
Otočky: točení - spin - pes rotuje, otočka -twist - pes se otáčí v uzavřeném kruhu na místě kterýmkoliv směrem, flip - otočka s výskokem (salto)
Kruhy (Circle): pes se pohybuje po definovaném kruhu. Poloměr je neomezený a pes může kroužit kolem psovoda či rekvizity
Cik cak - slalom: soubor střídajících se kruhových pohybů nebo zatáček, které mohou být kolem nohou psovoda, či rekvizity
Couvání - s psovodem, směrem od psovoda, směrem k psovodovi a nebo okolo psovoda či ve slalomu
Póza (pozice) - pes udržuje nehybnou pozici jako stoj, sed, leh, úklona, prosení, mávání packou, leh na zádech, leh na boku a tak dále
Práce tlap - pes používá přední nohy individuálně na signál od psovoda
Vzdálení - pes je vyslán nezávisle na značnou vzdálenost
Vysoké pohyby - panáčkování - pes po krátký čas balancuje pouze na zadních nohách
Plazení - pes se udržuje v pozici leh a při tom se pohybuje
Skoky - pes může skákat odrazem od psovoda či rekvizity, volným skokem nebo poskočením (zhoupnutí se na zadní)
Přetočení - sud - pes se přetáčí v pozici lehu doleva nebo doprava
Je třeba brát vždy ohled na psovu individuální formu, flexibilutu a přizpůsobení při zahrnování těchto pohybů nebo při jejich provádění

FLYBALL

Flyball vznikl v 70. letech v Kalifornii. Brzy si získal popularitu po celé Americe, hlavně u majitelů temperamentních a hravých pejsků, protože pro psovody nebyl fyzicky náročný. K nám se dostal přes Velkou Británii, Belgii a Holandsko. Nadšenci, kteří viděli ukázky této zábavné sportovní hry na zahraničních výstavách, si první vrhací strojky vyrobili sami a začali na nich se svými psy trénovat. Později nechala firma vyrábějící krmení pro psy vyrobit dvě kompletní sady pro flyball a zapálení pejskaři pro tento sport ho mohli začít propagovat na větších výstavách a při různých akcích.

Této hře se mohou věnovat všechny kategorie pejskařů i ti, kteří nemají žádnou fyzickou kondici. Sportuje hlavně pes. Nezáleží na plemeni ani na velikosti, ale menší plemena mají pro svoji pohyblivost na závodech přece jen větší šance než například plemena obří. Důležitý je zdravotní stav psa, dobrá ovladatelnost, rychlost, chuť hrát si a zájem o aport. Pokud bychom se chtěli věnovat závodům, pak by náš pes neměl být agresivní a ani příliš bázlivý. Při závodech mezi sebou soupeří dvě družstva, každé má čtyři psovody a čtyři psy, takže pes se může dostat do kontaktu s cizími psy i lidmi, proto by neměl být nesnášenlivý.

Sportovní náčiní - k flyballu potřebujeme odpalovací box, tenisové míčky a čtyři stejné skokové překážky. Pro nácvik i závody je potřebné nízké ohrazení parkurů. Box i překážky mohou mít různý vzhled, ale maximální míry jsou pevně stanovené. Celou sadu - tedy míčkový strojek (neboli odpalovací box) i překážky si můžeme vyrobit sami nebo si ji nechat vyrobit. Případně přímo koupit u firmy, která se zabývá výrobou překážek například pro agility.

Výcvik bychom měli začít na některém cvičišti, kde se této hře věnují. Většinou to bývají cvičiště agility. Vyvarujeme se tak zbytečných chyb, které bychom pak pracně a dlouho museli napravovat. Tato hra se zdá na první pohled sice jednoduchá, ale pes při ní vykonává několik cviků (přeskok překážek, odpálení míčku, jeho chycení a rychlé aportování), které musí bezchybně zvládnout, aby se pak mohl zdokonalovat pouze v rychlosti. Můžeme se také přihlásit na tábor nebo víkend s agility, kde se bude vyučovat i tato hra. Některé kluby se této hře věnují i na samostatných víkendech. Nacvičovat flyball můžeme také sami, ale nejdříve bychom měli nasbírat co nejvíce zkušeností z kurzů, ze závodů a akcí kde jsme se s tímto sportem mohli přímo setkat. Domluvit si můžeme i "hostování" na některém cvičišti, kde se flyballu věnují. Takto můžeme strávit alespoň pár hodin nácviku této hry pod dozorem již zkušených cvičitelů.

Závody jsou organizovány většinou podle pravidel NAFA (North American Flyball Association). U nás se jich už koná několik ročně. Atraktivnost flyballu spočívá v tom, že spolu soutěží dvě družstva. Každé má čtyři psovody se čtyřmi psy a svůj ohrazený parkůr. Psovod svého psa posílá přes čtyři překážky postavené v řadě za sebou, jejich výška je nastavená podle nejmenšího psa v družstvu. Po překonání překážek pes zmáčknutím pedálu na vrhacím boxu odpálí míček. Ten chytí a co nejrychleji aportuje svému psovodovi zpět, znovu přes všechny překážky. Protože o vítězství rozhoduje rychlost i přesnost, dohlíží na obě družstva několik rozhodčích. Pro diváky je pak atraktivní nejen rychlost psa, ale i krkolomné skoky, při kterých pes chytá míček.

Coursing - sportovní štvanice na zajíce
Jsou to přírodní dostihy, předchůdci dostihů na drahách. Běhají se na dráze v přírodním terénu, kde pes (mohou běhat různá plemena) zdolává různé překážky - stromy, keře, voda aj. a snaží se dostihnout umělou vlečenou návnadu.